uitbreiding KUMA met jeugdcentrum

print

uitbreiding bestaande kunstacademie met nieuwbouw jeugdcentrum en verbouwing bestaande kunstacademie

Het geheel van de verbouwing en uitbreiding KUMA Maldegem bestaat uit twee gedeelten. Deel 1 (fase 2) is de verbouwing van de huidge Kunstacademie (KUMA), dit is het voormalig "Hospitaal", een gebouw daterende van 1867 waarin de school sinds 1971 gehuisvest is en dat opgenomen is op de erfgoedlijst.

De verbouwingswerken hebben tot doel de brandveiligheid, de functionaliteit, de toegankelijkheid en de warmte isolatie te optimaliseren. Hieroe zijn een aantal nieuwe ingrepen voorzien. De centrale inkom wordt aangepast waarbij een nieuwe trappenpartij en lift worden voorzien zodat de verschillende niveau's voor iedereeen vlot toegankelijk zijn. De aansluitende kleine ruimten worden verbouwd tot grote en functionele klassen/ ateliers. Deze ingrepen verbeteren ook de interne oriëntatie en de brandveiligheid van het gebouw. Bijkomend wordt het dak vernieuwd en geïsoleerd en worden de technische installaties aangepast en waar nodig vernieuwd.

Deel 2 (fase 1) is de realisatie van een aansluitende nieuwbouw, waarbij een aantal gemeentelijke functie worden samengebracht. Om dit te realiseren wordt het gedeelte van de aanbouw, daterend van de jaren 60- 70 gesloopt waardoor het oud "Hospitaal " naar zijn oorspronkelijk bouwvolume en aanzicht wordt hersteld.

INTEGRATIE en ARCHITECTURALE KWALITEIT

De nieuwbouw vormt een "losstaand" volume dat zijn eigen architecturale autonomie heeft en ook op een hedendaagse wijze wordt vorm gegeven. Dit kadert ook een een algemene visie op deze site om de bestaande gebouwen hun eigenheid terug te geven en los te koppelen van elkaar. De programmatie van de nieuwbouw is op te splisten in drie functionele delen. Een gedeelte is voorzien voor bijkomende lokalen voor de werking van het KUMA, deze lokalen sluiten via een glazen verbindingsgang aan bij het te verbouwen gebouw zodat deze naar werking en organistie één geheel vormt. In een tweede gedeelte, op de verdieping, worden leslokalen voor het Muziekatelier voorzien die momenteel zijn gehuisvest in de -te slopen- prefab-tuinpaviljoenen op diezelfde site. Het derde en grootste gedeelte is de programamtie van de Jeugdvoorzieningen in het gebouw. Dit wordt ingevuld door een grote gebruikszaal met alle daarbij behorende dienstlokalen zoals sanitair, bergingen, bar, keuken. Daarnaast is ook een Jeugdhuis met enkele repetitiielokalen op de verdieping, die ook kunnen gebruikt worden door derden. Ook deze functiees zijn voorzien van de noodzakelijke dinstlokalen , zoals sanitair, bergingen, bar. Alle lokalen zijn toegankelijk voor minder mobiele mensen, hiervoor is ook het nodige sanitair voorzien. De technische lokalen zijn voorzien op de tussenniveau's. De recente buitenaanleg blijft behouden, er wordt wel een bijkomende fietsontsluiting aangelegd om korter en vlotter het centrum te bereiken, in aansluiting hierbij wordt achteraan een nieuwe ruime fietsenberging voorzien. Op de site zelf zijn voldoende auto-parkeerplaatsen aanwezig. De toegang voor de zaal en het jeugdhuis worden achteraan voorzien dit in aansluiting met de fietsenstalling en parkeerplaatsen, waardoor ook mogelijke overlast aan de straatzijde maximaal wordt voorkomen. Aan de voorzijde ter hoogte van de verbindingsgang tussen beide delen, is de inkom van de kunst/ muziekacademie gesitueerd ter vervanging van de beperkt toegankelijke voormalige toegang  van het oud hospitaal.

DUURZAAMHEID en ECONOMISCHE HAALBAARHEID

Er wordt geopteerd om een industriële en betaalbare bouwmethode toe te passen in combinatie met duurzame en onderhoudvriendelijke materialen. De vereiste EPB eisen werden toegepast. De voorziene afwerking is "basic" en wordt door de gebruikers waar nodig verder ingevuld. Het regenwater wordt opgevangen in het bestaande WADI-bekken en in capaciteit uitgebreid volgens de geldende normering. De zaal en het jeugdhuis voldoen aan de geldende Vlarem reglementering inzake Akoestiek en geluidshinder.

Bouwheer:
gemeentebestuur Maldegem
Functie:
Onderwijs, Publiek
Kostprijs raming:
fase 1: (uitbreiding): € 1 832 000 ; fase 2 (KUMA): € 1 851 000
Locatie:
Maldegem
Oppervlakte:
fase 1 (uitbreiding): 1 580 m² ; fase 2 (KUMA): 1 708 m²
Realisatie:
2015-2017
Studie:
2014-2015
up
down